Algemene voorwaarden Dam Evenemententechniek V.of.
1. ALGEMEEN
Onder Dam Evenemententechniek v.o.f. verstaan wij alle offertes uitgeschreven door Dam
Evenemententechniek v.o.f. Onder verhuur verstaan wij zaak, zaken, dienst of die die tegen een bepaalde prijs
aan de wederpartij: de huurder/ afnemer, ter beschikking worden gesteld.
2. TOEPASSELIJKHEID/ CONVERSIE
2.1
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Dam Evenemententechniek v.o.f.
en de huurder/ afnemer.
2.2
Van de algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk afgeweken worden
3. DUUR VAN DE HUUR/ BEPALING HUURPRIJS
3.1
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is
vermeld of anderszins is overeengekomen. De zaken worden verhuurd voor periodes van hele dagen; voor een
volledige dag is de huurder de volledige huurprijs verschuldigd.
3.2
De huurder verplicht zich het gehuurde in dezelfde staat waarin deze zich bevond bij de levering, met
uitzondering van normale slijtage, uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de huurovereenkomst eindigt aan
Dam Evenemententechniek v.o.f. terug te bezorgen, tenzij Dam Evenemententechniek v.o.f. voordien schriftelijk
heeft ingestemd met een verlenging van de huurtermijn. Indien bij het gehuurde reserveonderdelen zijn
geleverd, dan dienen bij vervanging van onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd te worden. In geval
de huurder dit nalaat, is hij verplicht de tegenwaarde van de vervangen onderdelen te vergoeden aan
Dam Evenemententechniek v.o.f.
3.3
Indien het gehuurde niet binnen de huurovereenkomst gemelde, eventueel verlengde termijn bij Dam
Evenemententechniek v.o.f. is ingeleverd, ontstaat voor deze een recht van onmiddellijke terugname van het
gehuurde, waarbij de huur automatisch voortduurt onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat het
gehuurde weer in het bezit is van Dam Evenemententechniek v.o.f. In dit geval wordt de dagprijs verhoogd met
€ 100,-- tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet
toerekenbare tekortkoming.
4. AFREKENING HUURPRIJS
4.1
Het verschuldigde bedrag dient binnen de op de factuur vermelde termijn voldaan te worden aan Dam
Evenemententechniek v.o.f.
4.2
In het geval van een niet-tijdige betaling zal er 1.5% rente van de huurprijs in rekening gebracht worden
bovenop de huurprijs voor elke dag dat de betaling niet is voldaan. Tenzij anders met Dam
Evenemententechniek v.o.f. schriftelijk overeen gekomen.
5. TRANSPORT
Het transport van het gehuurde geschiedt voor risico van de huurder bij eigen transport. De huurder dient een
duidelijke verzekering van zaken af te sluiten voor de transportrisico’s
6. GEBRUIK VAN HET GEHUURDE
6.1
De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming en als een goed huisvader te gebruiken.
Alle door Dam Evenemententechniek v.o.f. gegeven gebruiks- en bedieningsvoorschriften dienen worden
opgevolgd. De huurder wordt met deze voorschriften bekend geacht. De huurder vrijwaart Dam
Evenemententechniek v.o.f. voor mogelijk aanspraken van derden bij overtreding door huurder gegeven
voorschriften.
6.2
De huurder is verplicht terstond aan Dam Evenemententechniek v.o.f. mee te delen waar het gehuurde zich
bevindt en dient Dam Evenemententechniek v.o.f. toegang te verlenen tot de ruimte waarin het gehuurde zich
bevindt teneinde vorenstaande te kunnen vaststellen.
6.3
De huurder is vanaf het tijdstip van aflevering van het gehuurde tot het moment waarop het gehuurde weer ter
beschikking van Dam Evenemententechniek v.o.f. staat verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gehuurde.
De huurder dient het gehuurde deugdelijk te verzekeren tegen onder meer verlies, diefstal en brand.
6.4
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde door te verhuren of het in gebruik geven aan een derde. Tevens
is het de huurder verboden het gehuurde met enig zakelijk recht te bezwaren of anderszins ten behoeve van
derden tot zekerheid te verbinden.
6.5
Zonder toestemming van Dam Evenemententechniek v.o.f. mag het gehuurde niet naar een andere locatie
worden overgebracht
1
Dam Evenemententechniek V.of.
7. SCHADE
7.1
In geval van schade aan het gehuurde, is de huurder verplicht Dam Evenemententechniek v.o.f. hiervan
onmiddellijk nadat de schade is geconstateerd dan wel veroorzaakt telefonisch en schriftelijk in kennis te
stellen. De huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van het gehuurde te vergoeden en anders zo
spoedig mogelijk. Indien de huurder niet of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit dit artikel dan is hij
aansprakelijk voor alle schade die Dam Evenemententechniek v.o.f. als gevolg hiervan lijdt en zal lijden.
7.2
Indien de huurder niet in staat is het gehuurde aan Dam Evenemententechniek v.o.f. terug te (laten) bezorgen
dan dient de huurder aan Dam Evenemententechniek v.o.f. de vervangingswaarde van het gehuurde te
voldoen.
8. ONTBINDING OVEREENKOMST
8.1
Onder een huurovereenkomst wordt verstaan een bevestiging van de huurder voor de huurperiode of een
akkoord voor een offerte gegeven voor de huurperiode
8.2
Dam Evenemententechniek v.o.f. is gerechtigd om de huurovereenkomst te ontbinden onder voorwaarden
gesteld in artikel 9 en is hierbij niet aansprakelijk door derde.
8.3
De huurder is gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden zonder consequenties tien dagen voordat de
huurperiode ingaat aangegeven op de verstreken offerte. Waneer de huurder binnen de termijn van tien dagen
opzegt geld de volgende regelingen:
- Bij ontbinding van de huurovereenkomst 10 tot en met 4 dagen voor de start van de huurperiode zal
er 10% van de huurprijs in rekening worden gebracht.
- Bij ontbinding van de huurovereenkomst 3 tot en met 2 dagen voor de start van de huurperiode zal
er 20% van de huurprijs in rekening worden gebracht.
- Bij ontbinding van de huurovereenkomst 24 uur voor de start van de huurperiode zullen alle kosten
exclusief; transport, personeel in rekening worden gebracht
Van de bovenstaande regelingen mag alleen schriftelijk door Dam Evenemententechniek v.o.f. worden
afgeweken.
9. OVERMACHT
9.1
Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die
niet aan Dam Evenemententechniek v.o.f. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voorzover deze
omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in
andere bedrijven dan die van Dam Evenemententechniek v.o.f., wilde stakingen of politieke stakingen in het
bedrijf van Dam Evenemententechniek v.o.f., een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de
overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of
andere derden waarvan Dam Evenemententechniek v.o.f. afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand,
overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
2
Dam Evenemententechniek V.of.